REGULAMIN SKLEPU

§1 Informacje Ogólne

 1. Regulamin dotyczy sklepu serwera Astoria dostępnego pod adresem https://astoriape.pl/sklep
 2. Rozpoczynając transakcję akceptujesz regulamin sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
 4. Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 5. Podmiotem przyjmującym płatność jest Dawid Chełmiński nazwany w dalszej części regulaminu jako „Astoria” .
 6. Administratorem danych osobowych jest Astoria.
 7. Przedmiotem sprzedaży są wirtualne przedmioty, wirtualne rangi, oraz wirtualna waluta.
 8. Składając zamówienie akceptujesz że twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, pseudonim użyty na serwerze będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zwrotów lub reklamacji.
 9. Ze względu na rodzaj usługi – wykonywanej natychmiast – nie ma możliwości zwrotu środków chyba że:
  • gracz nie zalogował się na swoje konto po dokonaniu zakupu
  • gracz zakupił dożywotnią rangę dwa razy przez pomyłkę
 10. Podstawa prawna, Ustawa o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 11. W przypadku spełnienia przynajmniej jednego warunku z punktu 5 użytkownik otrzyma zwrot środków w ciągu 2 dni roboczych.
 12. Zwrot środków nastąpi tylko jeżeli użytkownik wyrazi taką chęć w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 13. Zwrot nastąpi na ten sam kanał płatności który był użyty podczas zakupów chyba że ustalono inaczej.
 14. Reklamacja przysługuje w momencie, gdy usługa nie zostanie wykonana prawidłowo lub z opóźnieniem przekraczającym 2 dni robocze.
 15. Reklamacja może zostać uznana jako:
  • całościowy lub częściowy zwrot środków
  • kupon na inny produkt wybrany przez użytkownika
  • wykonanie innej usługi wybranej przez użytkownika
  • inna forma rekompensaty jeśli tak ustalono między stronami
 16. Wniosek o rekompensatę, zwrot środków, uznanie reklamacji składamy za pomocą kanałów komunikacji wyszczególnionych na końcu regulaminu dalej zwanymi jako „dane kontaktowe”.
 17. Rangi i uprawnienia bez daty wygaśnięcia mają moc do zakończenia funkcjonowania serwera. 

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Dawid Chełmiński, osoba fizyczna prowadząca niezarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą „Astoria”.
 3. Klient, Gracz, Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://astoriape.pl/sklep
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Dane Kontaktowe

 1. Imię i Nazwisko: Dawid Chełmiński
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Numer telefonu : 665 117 807
 4. . Numer rachunku bankowego sprzedawcy : 34 1020 5402 0000 0102 0358 9660
 5. . Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Wymagania Techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • włączona obsługa plików cookies

§5 Informacje Ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§6 Umowa Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Trwa przerwa między Sezonami! Wracamy w zimę!

X